Medlemskort år för år

1964 Olsbrostenen

 

En av ätradalens vackraste stenar står nära södra porten till den forna staden Älver. Olsbrostenen är den enda runstenen i Sverige som berättar om vikingatiden i Estland. Stenen ristades efter kristendomens genombrott och skildrar det godas kamp och seger över det onda.

1965 Klockstapeln i Smula

 

Den gamla klockstapeln revs 1833. Klockan såldes till Böne. Den köptes tillbaka och placerades i en ny klockstapel som invigdes 1959. Detta kort togs vid den högtid som hölls vid millennieskiftet. Foto: Josef Jakobsson

1966 Smula kyrka

 

Kyrkan tros vara uppförd på 1100-talet och raserades 1829. Innan den revs ritade, den dåvarande kommunister i Vårkumla, av kyrkan. En tornlös stenkyrka med ett smalare kor och absid, och ett stort vapenhus framför södra porten. Kyrkan revs 1830.

1967 Emma Lundgrens stuga

 

På Stenbacka väster om Smårör bodde Emma Lundgren. I sin ungdom var Emma anställd som piga i gårdar i trakten. Emma testamenterade sin stuga till Hembygdsföreningen. 

1968 Åsarps gamla kyrka

 

1924 beslutade gäll- och sockenstämman att bygga en gemensam kyrka för Åsarp och Smula. Kyrkan stod färdig 1830. Redan efter ett par år stod det klart att kyrkan var ett fuskbygge. Många och omfattande reparationer gjordes under åren. Stora delar av kyrkan byggdes senare om, 1939-1940.

1969 Runstenen i Hög

 

En av de fem runstenarna som funnits i trakten står vid Skattegården i Hög. På den står texten "Slute reste denne sten efter Esbjörn vapenbroder sin och gjorde bro denna".

1970 Alvareds bro

 

Broplatsen finns utmärkt på en karta från 1396 och på en av byggstenarna i bron finns årtalet 1766 inristat. Bron var i gamla tider ett dammfäste fram till 1840. Här fanns ett vattenhjul som drev en kvarn vid ett av valven. Vattenhjulet och kvarnen revs vid sekelskiftet. 1925 ersattes denna gamla valvbron av en parallellt byggd landsvägsbro. Den gamla bron fick stå kvar. 1952 var vårfloden ovanligt kraftig och ett brovalv gav vika. 1969 restaurerades bron genom Hembygdsföreningens försorg.

1971 Åsarps kyrka

 

Kyrkan fick 1692 sin nuvarande utformning. 1830 byggdes kyrkan om, men redan efter några år visade det sig vara ett fuskbygge. Enligt protokoll från kyrkostämman 16 oktober 1870, var kyrkan i de närmaste fallfärdig. Stora delar av kyrkan revs och byggdes om. Kyrkan har sedan restaurerats i omgångar.

1972 Lerkåken/Lerhuset

 

Lerhuset låg i södra ändan av samhället. I huset fanns en skolsal för de yngsta eleverna. Åldringsvården förfogade över fyra rum. Två rum som låg bakom skolsalen var avsedda som lärarbostad. Lerhuset revs på 1950-stalet, det var då förfallet.

1973 Fageråsstugan

 

Stugan uppfördes ca 1860 efter att Stora Fagerås genomgått laga skifte 1858. Det är en så kallad parstuga med förstuga på mitten och där bakom köket. I väster var "stugan" (finrummet) och i öster kammaren. På övervåningens västra sida en större vind och i öster ett sädesförråd. 

1974 Åsarps första folkskola

 

 

I mitten av 1860-talet fick Åsarp sin första fasta skola. Vid en skolombyggnad 1898 klövs det befintliga skolhuset mitt itu och mellan delarna byggdes en skolsal med höga fönster.

1975 Åsens gamla missionshus

 

Huset byggdes 1875 och var i bruk för mötesverksamhet till 1915. Från början var här en samlingsplats för Börstigs Missionsförsamling som bildats 1868 och hade medlemmar från Börstig, Åsarp, Humla och Brissmene. 1877 hade medlemsantalet från Åsarps pastorat vuxit så starkt att man beslutade lämna, och bilda Åsarps Missionsförsamling.

1976 Mjölnar-Emmas stuga

 

Mjölnar-Emmas stuga stod på ofri grund på Åbacken i Alvared, dit den flyttats från Hög 1847. Stugan bestod av ett enda rum och en förstuga samt ett tillbyggt isolerat förråd.

1977 Filadelfia

 

1922 byggdes en predikolokal på Grevagårdens ägor i Börstig Babtistförenings regi. 1932 köptes lokalen av babtisterna i Falköpings Filadelfiaförsamlings namn och lokalen namnändrades till Filadelfia. Medlemsantalet växte och 1955 bildades Filadelfiaförsamlingen i Åsarp. 1969 skedde en större ombyggnad av lokalen. 

1978 Nya bron vid Ätran

 

Bron stod klar 1978 och invigdes av landshövding Karl Frithiofsson. Den var 10,5m bred, uppdelad på 7m körbana, två vägrenar om 1m och en gångbana på 1,5m. 

1979 Åsarps järnvägsstation

 

1874 invigdes den smalspåriga järnvägen Vartofta-Ulricehamn och Åsarp fick sitt stationshus för biljettförsäljning, godsmottagnings samt av- och påstigning för resande. Stationen uppfördes 1874, inköptes och flyttades 1907 av slaktaren Gustav Freiman till fastigheten Frideborg.

1980 Åsarps Missionshus

 

Åsarps Missionsförsamling beslutade 1914 att bygga missionshus på tomt som Albert Persson, Slättåkra, erbjudit församlingen. Tomten låg vid Järnvägsgatan, norr om Hotellet. 1915 invigdes det nya missionshuset.

1981 Runstenen vid Smula 1100-tals kyrka

 

Stenen låg som tröskel i kyrkporten när den uppmärksammades av Pher Tham Dagsnäs, forsamlare. Han lät flytta på runstenen till herrgårdens park, där den står kvar än idag. Texten på stenen lyder: "Kuli (alt. Gulle) reste denne sten efter sin hustrus bröder Esburn (Asbjörn) och Juli (Jule) mycket goda kämpar med de voro döda i landet österut".

1982 Åsarps Prästgård

 

Byggdes 1873 och innehöll 7 rum, 1 kök, 2 hallar och källare. Till gården hörde en kvarn (Hinsakvarnen), en kyrkoäng och 3 dagsverkstorp, Dörraholmen, Öna och Kyrkotorpet.

1983 Åsarps kyrka

 

Altartavlan i Åsarps kyrka tillkom 1940 och är av gips och utförd av konstnären Carl Fagerberg, Stockholm. Motivet visar Jesu intåg i Jerusalem.

1984 Hotellet

 

Carlsberg 1, eller Hotellet, uppfördes 1905 och var av trä. Byggnaden innehåll 2 lägenheter, 5 rum, 2 kök, 2 hallar och banklokal och låg 200m från järnvägsstationen. I fastigheten bedrevs hotell och affärsrörelse samt 1916-1963 bankrörelse. Huset revs 1989 för centrumplanering. 

1985 "Katte-Johan"

 

Katte-Johan eller Johan Andersson som han egentligen hette var bördig från Vartofta-Åsaka trakten. En orginell man som i 20-25 år, vandrade runt i socknarna runt Åsarp utan hem och bostad. Han övernattade oftast i någon lada, ladugård, under ett träd eller på Åsarps station. Vänliga människor såg till att han kunde hålla svälten borta. Johan var kunnig i Bibel och Sverige Rikes Lag. Mer att läsa i Smulaboken

1986 Smula skola

1878 byggdes skolan norr om gården Spången i Bredene. Mot ett årligt arrende om 10kr/år i 50 år, erbjöd hemmansägare Lars Larsson i Bredenegården plats att uppföra en småskola. Första lärarinnan var Johanna Jakobsson från Kvarnaskogen i Åsarp. Skolområdet var byarna Smula, Bredene och Hög. Årsklasserna 1 och 2. Skolan revs 1930 när den nya var byggd. Skolbänkar och katedern som nu finns i skolan, är 1878 och tillverkade av Johan Norling från L. Bergsgården. 

1987 Åsarps Handelsbolag

 

Alvarsborg var en av de första husen som byggdes i Åsarps stationssamhälle. Här grundades 1904 S. Anderssons lanthandel. 1947 antogs firmanamnet Åsarps Handelsbolag. Byggnaden var uppförd i trä och innehöll 2 lägenheter, 8 rum 2 kök, 2 hallar, 4 affärslokaler, 2 kontorslokaler samt lagerlokaler, källare med tvättstuga. Alvarsborg restaurerades 1942.

1988 Bärnstensansiktet

 

En av de äldsta avbildningarna av en människa, daterad till stenåldern, hittades vid dikningsarbete i en mosse vid Gabrielsgården Alvared. Ansiktet är 3cm stort och förvaras på Statens Historiska Museum i Stockholm.

1989 Rosmans affär

 

1923 byggdes affärs- och bostadsfastigheten Rosenborg, där Carl och Oskar Rosman drev en diversehandel. 1947 överläts affären till Assar Wilgotsson och Inge Karlsson. Den sistnämnde lämnade delägarskapet efter en tid och Assar Wilgotsson bedrev rörelsen vidare tillsammans med sin hustru Britta. 1987 lades affären ned och affärslokalerna inrymmer nu ett privat museum. 

1990 Tingvall

 

Huset byggdes 1934 av Sven Holm. Inrymde Mekanisk verkstad, Cykelverkstad o bilverkstad. På andra våningen en bostad. Detta är ett av de många hus som Holm byggde i Åsarp. Bilen på gården är en Ford med gengasaggregat som Holm konstruerat. På bensinmacken hänger en skylt med texten "stängt". Det var under kriget svårt att få tag i bensin. 1951 övertog Lundgren och Salomonsson huset och startade här sin rörelse som snart kom att bli en stor bilfirma. Vidare har här förutom bostad varit Affär är för elartiklar, kombinerad blomsteraffär och skomakeri samt fritidsgård.

1991 Gustav i Nedergården Hög

 

Gustav Johansson, Nedergården Hög 1912-1990. Gustav och hans bror Erik brukade Nedergården i många år. Gustav var en stor djurvän och hästarna var både dragare och arbetskamrater. Det stora fritidsintresset var biodling. Gustav donerade sin förmögenhet till en fond vars avkastning går bl.a. till Hembygdsföreningen. 

1992 Den gamla stenvagnen

 

Stenvagnen har troligtvis tillverkats av Alfred Östberg i Västgötagården och var ett bra hjälpmedel vid stenröjning. Bakdelen kunde sänkas ned för att man lätt skulle få på sten. På bilden besiktigas den av Hilding Svensson, Otto Östberg, Torsten Svensson och Valborg Östberg. Vagnen är skänkt till Hembygdsföreningen av syskonen Östberg. 

1993 Ekeberga Blomstergård

 

Vid Ätran har Sven Thor skapat en vacker blomsterträdgård. Det började 1962 med fiskodling, främst regnbåge. 5-6 år senare började han anlägga trädgården som sen växte för varje år. Här fanns över 1000 olika växter. Under verksamhetens blomstringstid besöktes trädgården av 5-10 000 besökare om året.

1994 Isak Gustavssons blyertsteckning

 

Isak Gustavsson vad född 1906 i Nordtorpet, Solberga. Han arbetade som murare under många år. Konst och konsthantverk var hans stora intresse. Efter sin pensionering fick han ägna sig åt sin konst i olika former, bl.a. i svarvarstolen. Målat och tecknat har han alltid gjort, och här är ett ex. på en teckning i blyerts. Foto: Josef Jakobsson 1994.

1995 Långhus i Ekehagens fornby

 

Första långhuset i Ekehagens Forntidsby som uppfördes av Hembygdsföreningen stod klart 1985. Ett antal svarta punkter på en skiss var den första ritningen. Det var fläckar efter stolphål som hittats vid en utgrävning i Fosie utanför Malmö. Hembygdsföreningen översatte detta till verkligheten och byggde ett långhus som de kan ha sett ut en gång. 

Foto: Bengt Hellberg.

1996 Första Fordbilen i Åsarp

 

Under åren 1924-1927 tog Severin Andersson hem fordbilar. De kom i lådor och sattes ihop under Sven Holms ledning. T-forden på bilden har Ivar Johansson (montörn) byggt om till en slags racerbil. Vid ratten sitter George Andersson, bredvid sitter Lilly senare gift med Arvid Björnberg, och i hennes knä Levi Evaldsson 1 år.

1997 Dahlbergskan

 

På ett torp under Trädgården i Bredene bodde Aldred och Charlotta Dahlberg. De kom dit 1888 och fick 8 barn, På bilden ses Charlotta vattna en ko långt före de automatiska vattenkopparnas tid. Det var då vanligt att man ledde ut djuren till brunnen och där vägde upp vatten till dem. Lägg märke till täcket över kon. Det var kallt och man var rädd om kon.

1998 Torsten Albinsson, Lilla Boda Vistop

 

Torsten var född 1899 och brukade gården ihop med sin bror Ruben. Här ses Torsten köra hö. Som dragare har han ett par oxar. Bilden är nog från 40-talet och visar hur oket är fästat vid hornen. Torsten gjorde en donation till N.Åsarp-Smula Natur- och Hembygdsförening.

1999 Oskar Johansson, Rutagården Åsarp

 

Oskar föddes 1884. Kom till Rutagården 1915. Var gift med Wilma Gustafsson från St.Fagerås. Oskar och sonen Bert donerade Fageråsstugan (Wilmas födelsehem) till Hembygdsföreningen 1964. Oskar blev nästan 108 år och var vital till kropp och själ ända till slutet.

2000 Klockstapeln vid Smula kyrkoruin

 

Den gamla klockstapeln revs 1833. Klockan såldes till Böne. Den köptes tillbaka och placerades i en ny klockstapel som invigdes 1959. Detta kort togs vid den högtid som hölls vid millennieskiftet. Foto: Josef Jakobsson

2001 Drakblomma

 

Drakblomma, Dracocepthalum ruyschiana är en sällsynt växt. I Sverige finns de flesta lokalerna på södra Falbygden och i Norra Ätradalen. I Åsarp finns den ganska rikligt på en kulle på Hinsagårdens mark, samt vid Ågården. Den blommar i juni och är fridlyst. Foto: Bengt Hellberg.

2002 Bert Johansson

 

Lantbrukare i Rutagården Åsarp. Hembygdsforskare, författare, radiopratare m.m. Bert forskade i sin hembygd, levererade material till Smulaboken och Åsarpsboken. Skänkte (tillsammans med sin far Oskar) Fageråsstugan till Hembygdsföreningen och pengar till Åsarpsboken. Han testamenterade halva sin förmögenhet och sitt omfattande bibliotek till Hembygdsföreningen. Foto: Elisabeth Jakobsson.

2003 Torkhus vid Holmestorp

 

En liten idyll och påminnelse om gamla tider är torkhuset för framställning av potatismjöl på gården Holmestorp. Huset är troligtvis från 1800-talet och har haft kamin eller spis för uppvärmning av torklavarna.

2004 Olsbrostenen

 

En av landets vackraste runstenar står vid Frugården. Det är den enda i Sverige som berättar om vikingabesök i Estland. "Guve reste denne sten efter sin son Olav en mycket duglig dräng. Han blev dräpt i Estland". Stenen som också kallas Olsbrostenen har en mycket skickligt utförd ornamentik med ett S:t Andreaskors, ett lejon och en drake.

2005 Emma Lundgren (1884-1965)

 

Bodde i Stenbacka väster om Smårör. Hon var originell och gick klädd i släpande kjolar och svart huvudkläde. När hon var yngre var hon anställd på gårdar i trakten. På äldre dar gick hon så gott som dagligen på besök hos bekanta i bygden. Hon skänkte sin stuga till Hembygdsföreningen. Foto: Bengt Hellberg.

2006 Smula skola

 Skolhuset byggdes 1930 efter ritningar av Erik Johansson. Byggmästare var Karl Gustavsson från Sandhem. Skolhuset användes fram till 1954. Edith Dahlen undervisade här och hon var omtyckt av barnen. Skolhuset har underhållits på ett utmärkt sätt av Smula Byggnadsförening. Det är både samlingslokal och skolmuseum. Mer att läsa i Smulaboken.

2007 Anhalten i Smula

 

1874 öppnades järnvägslinjen Ulricehamn-Vartofta, den gick över Åsarp och Smula. Efter det att banan lades om till normalspår, anlades omkring 1909 en anhalt där banan korsade landsvägen i Smula. Redan 1918 lades banan ner. Med på bilden är fotografens bror Karl Bergman samt "stinsen" själv Alfred Jonsson och några andra smulabor. Mer att läsa i Smulaboken.

2008 Dansbanan vid Nycklakullen

 

År 1941 bestämde sig några Åsarpspojkar, bl.a. Sture Strandberg, Stig Spångsjö, Yngve Lindblad, Edolf Freiman och Sven Thor att bygga en dansbana. Jularbo Junior satte här publikrekord med 1700 personer. Många populära musiker gästade dansbanan under åren. 1969 säckade dansbanan ihop och Åsarps IF sålde sedan marken till Ekehagens forntidsby. Pengarna blev grundplåt till den nuvarande tennisbanan. Mer att läsa i Boken om Åsarp.

2009 "Skrålen"

 

På många håll under 1800-talet inleddes sänkning av sjöar o åar för att vinna odlingsbar åkermark. 1852 hölls en sockenstämma och besked gavs att man fick 2/3 av kostnaderna i statsbidrag. Grus och jordmassor kördes bort i kärror, större stenar och sprängt berg vindades upp med kran, som sköttes för hand av 2-4 man. På detta sätt byggdes en 3km lång kanal mellan Bränningen och Bredska kvarn, och vattenvägen förkortades med 9km. Dessutom skapades 2 nya gårdar i Smula 1877, Efter många turer, utvanns 894 ha odlingsmark och 250 ha mossjord. Mer i Boken om Åsarp.

2010 Länsgränsskylten

 

Cykelvägen förbi den gamla skylten är järnvägsbanken för linjen Falköping-Ulricehamn. Järnvägen invigdes 1906 och lades ned 1985. Här gick 1 januari 1974 gränsen mellan Skaraborgs och Älvsborgs län. Detta datum flyttades gränsen söder om Åsarp, då Åsarp, Solberga och Smula i och med kommunsammanslagningen kom att tillhöra Falköpings kommun och Skaraborgs län. Skyltarna kom att förfalla och bokstäverna stals. 2009 beslöt Kinneveds och Åsarps Hembygdsförening att gemensamt försöka återställa en av de två skyltarna. Arbetet  utfördes gratis som en gåva till föreningarna av Gert Johansson AB i Slutarp. De nya skyltarna invigdes oktober 2009.  

2011 Breska kvarn

 

Kvarnen har gamla anor, nämns i jordeböckerna redan år 1600. Nuvarande byggnad är uppförd 1897. Byggmästare Gottfrid Johansson är född 1865 i Näs. Siste mjölnaren var Waldemar Johansson född i Essunga 1884. Han flyttade från Breska kvarn till Skägga kvar 1946. Under senare delen av 1800-talet fanns en smedja vid Breska. Den var belägen vid den norra bron och hade en hammare. Smeden hette August Strängberg från Slöta född 1855. Han flyttade till Breska 1884 och var verksam där till 1893, då han flyttade till Kinneved. Information: Ingemar Johansson. Foto: Bo Fredén

2012 Alvareds broplatsen

 

Vadstället i Alvared har sedan urminnes tider vari den givna platsen att ta sig över Ätran. En träbro finns utsatt på en karta från 1942. År 1766 byggdes en stenbro i Alvared. Den hade fyra stickbågsvalv och kraftigt inåtlutande stenmurar. I slutet av 1800-talet togs det fjärde valvet i norra broändan bort. Alvareds bro stängdes för fordonstrafik på 1920-talet. 1974 reparerades bron efter skador orsakade av 1952 års översvärmning. Vid 2011 års restaurering höjdes nedsjunkna valven, all vittrad sten ersattes med ny sten och nya räcken sattes upp. Text: Janusz  Grenberger. Foto: Anette Ellström

2013 Mjölnar-Emmas stuga

 

Enligt sägen skulle stugan kommit från Högs by och man vet att den fanns där 1847. Stockarna är numrerade, så stugan var lätt att flytta. På kortet är stugan placerad på Åbackens tomt nära vägkanten och användes som mjölnarstuga. 1943 bildades Åsarps Hembygdsförening p.g.a. att man räddade den sista knuttimrade stugan i socknen från förfall. Nybyggnation på Åbackens tomt gjorde att stugan flyttades till "Åsaskogen". Där fick luffare sitt tillhåll. Bengt Fransson räddade stugan från att bli huggen till ved, genom att frakta den med lastbil tillbaka till Alvareds by. På Tomten rustades stugan upp till ursprungligt skick och står än idag som en symbol för Åsarps Hembygdsförening. Text och foto: Bengt Fransson

2014 Åsarps Hembygdsgård 50 år

 

1964 fick Åsarps Hembygdsförening Fageråsstugan, mangårdsbyggnad, ladugård och lillstuga - en typisk 1800-tals miljö - i gåva av Oskar och Bert Johansson, Rutagården. Föreningens medlemmar har lagt ner 1600 ideella arbetstimmar i Fageråsstugan. Vid renoveringen av mangårdsbyggnaden fann man 13 lager tapeter. Valter Tärning konserverade tapeterna som finns bevarade i Fageråsstugan. Bilden visar Sven Fasth vid den "klockformade" öppna sposen, renoverad autentisk in i minsta detalj.

2015 Åsarps bilverkstad

 

Sven Holm byggde 1938 upp Åsarps bilverkstad, med Tore Ellström och Stig Salomonsson som anställda. 1946 övertogs bilverkstaden av Henry Johansson och därefter fortsatte sonen Lars-Erik Johansson att driva verksamheten fram till 1998. Övervåningen byggdes på i slutet av 50-talet och används fortfarande som bostad. Fram till 2012 var här en bensinstation och bilverkstad. Nuvarande ägare är Ragnarssons Brandservice. Bilden togs 1948.

2016 Brödbak i Fageråsstugan

 

Åsarps hembygdsgård "Fageråsstugan", fick föreningen 1964 av Oskar och Bert Johansson, Rutagården. Här har man bakat bröd och tillagat maträtter på "gammalt vis" under lång tid också än idag. I November varje år och det nybakade brödet serveras med en kopp kaffe vid brasans sken och besökarna har kunnat köpa med brödkakor hem. Foto: Hans Larsson. Urban Bolin vid ugnen. 

2017 Evaldssons Livs

 

1963 övertog Levi Evaldsson Freimans Charkuteriaffär av dåvarande ägare Ström i Trädet och etablerade en modern livsmedelsbutik, snabbköp, genom att bygga om fastigheten. 1976 fördubblades butiksytan. 1990 fördubblades butiksytan ytterligare, då fastigheten på granntomten förvärvades. Butiken fick en parkeringsplats och Åsarps centrum ett efterlängtat lyft. Mer i Boken om Åsarp.

2018 Åsarps folkskola

 

Skolan uppfördes 1928 och inrymde både små- och "storskola". Byggnaden har allt sedan dess varit gulmålad. Den första läraren som undervisade i den nybyggda skolan var Dagmar Johansson. Kyrkostämman tog ett lån på 50 000kr för skolbyggnadsprojektet. Den gamla skolbyggnaden såldes till högstbjudande och monterades ner. Mer om skolväsendet i Boken om Åsarp. Foto: Maj Sandahl

2019 Hembygdsgårdens ladugård

 

Ladugården vid hembygdsgården byggdes ca 1860. På 1970-talet restaurerades byggnaden som då ägdes av hembygdsföreningen. Under hösten 2018 har ladugården fått ett nytt fint vasstak. Takläggare har varit Bengt-Rune Ericsson och Jörgen Gustavsson, med hjälp av föreningsmedlemmar. 

2020 Hjälmshögens lanthandel

 

1927 hyrde S.Anderssons Eftertr. i Åsarp ostlagret i Hjälmshögen. Man lät bygga om lagret och drev affärsverksamhet tre dagar i veckan. 1947 övertog Erik och Eva Johansson verksamheten, och utökade kundkretsen mot Vartofta och Öja. 

Erik gick bort 1971, Eva drev affären vidare till 1977. 

Nu fungerar den som ett välbesökt museum. 

2021 Assar och Brita Vilgotsson

 

Assar övertog 1947 f.d. Rosmans affär och drev den tillsammans med hustrun Brita i 40 år.

 

Idag rymmer butikslokalen samlarobjekt från Assars genuina intresse för äldre ting. Ett litet privat muséum.

2022 Åsarps Träullsindustri

 

Företaget startade 1989, då Fredahl sökte lokal producent av förpackningsmaterial. Lämplig lokal fann man i f.d. sågverket i Rydlyckan. Företaget drivs sedan starten av Torbjörn Hermansson.

2023 Spångsjös kiosk

I mitten av 1950-talet byggde Stig Spångsjö och Birger Larsson kiosk och minigolfbana utmed Åsarps genomfartsled. Det blev en samlingsplats under nästan 20 år. Den siste som drev kiosken var Stigs bror Sigge. Kiosken flyttades sedan till Alvaredsskogen, där den tjänstgjort som jaktstuga.

 

På fotot från v:  Lars-Rune Larsson, Birger Larsson och Dan-Anders Spångsjö.

2024 Alvarsborg

Fastigheten byggdes 1875 som affärshus. Det var det andra huset i det som blev Åsarps centrum. Severin Andersson övertog verksamheten 1905. Under hans första 20 år var detta en av Västergötlands större handelscentrum.

Här kunde man köpa livsmedel, järnvaror, manufaktur, sybehör och skor.

Fastigheten hade på 1940-talet byggt om som fotot visar.